The Fabulous Wailers

Обложка альбома The Fabulous Wailers.